تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

کدال

مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ با تعداد ۴۹،۳۳۰،۴۴۳ سهام حاضر، به حد نصاب قانونی نرسید و به نوبت بعد موکول گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

صورتجلسه مجمع

بازگشت