تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

کدال

 

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ با حضور ۴۹،۲۱۹،۶۷۳ سهم به حد نصاب قانونی نرسید و به نوبت بعد موکول گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

صورتجلسه مجمع

بازگشت