افشای اطلاعات با اهمیت (خرید ۵۱ درصد سهام شرکت کارگزاری رسمی بیمه- گروه ب)

کدال

 

خرید و انتقال ۵۱ درصد سهام شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط سروش ایرانیان به قیمت کارشناسی ۲۷۵ میلیارد ریال انجام شد.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل نامه به سازمان

دریافت فایل قرارداد

بازگشت