افشای اطلاعات با اهمیت (نظریه ارزش گذاری هیئت کارشناسی در پروژه ایلخانی - گروه ب)

کدال

 

گزارش هیئت کارشناسی در خصوص ارزش گذاری پروژه ایلخانی ابلاغ گردید. لازم به توضیح است شریک (مطابق اصلاحیه قرارداد ) مطالبات این شرکت را از محل سایر املاک خود (پس از انجام کارشناسی) تهاتر خواهد نمود. بنابراین سود حاصل از این رویداد مالی پس از انجام تعهدات و تکمیل پروژه و دریافت ما به ازای آن ( انجام کارشناسی و تهاتر) شناسایی خواهد شد.  

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

پیوست ۱ (نامه)

پیوست ۲ (ابلاغ کارشناسی)

 

بازگشت